Kim, Yong-Jin

ETRI
161 Kajong-Dong, Yusong-Gu, Taejon 305-350, Korea
Voice: +82 42 860 6564
Fax:+82 42 861 1033
Email:yjkim@pec.etri.re.kr
Web:

RFCs:

[RFC 3338] Dual Stack Hosts Using "Bump-in-the-API" (BIA).


Publications: